Klachtenregeling Context Talen

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling aan ons doorgeven. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt deze door een projectbeheerder behandeld of doorgestuurd naar het Hoofd Vertalingen.

Bevestiging

Context Talen stuurt z.s.m. maar uiterlijk binnen twee werkdagen een e-mail met de ontvangstbevestiging van de klacht. Daarin staat in ieder geval:

  • een korte omschrijving van de klacht;
  • wie de klacht gaat behandelen;
  • hoe we de klacht gaan afhandelen;
  • de termijn waarbinnen we verwachten de klacht af te handelen. 

Onderzoek en oplossing

Context Talen onderzoekt uw klacht en kijkt welke maatregelen wij kunnen nemen om uw klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Binnen 5 werkdagen na indiening van de klacht ontvangt u een voorstel voor een passende oplossing.

Als u niet tevreden bent met de oplossing dan kunt u dat uiterlijk binnen vier weken schriftelijk na het laatste aanbod laten weten. Eén van de directieleden fungeert vanaf dat moment als klachtenmanager en handelt uw klacht verder af.

Preventieve maatregelen

Naar aanleiding van uw klacht kijken we of er maartregelen genomen kunnen worden om herhaling van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid in de toekomst te voorkomen.

Niet tevreden met afhandeling klacht

Wanneer de klachtenprocedure uiteindelijk niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan binnen twee maanden nadat dit is komen vast te staan het geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie van VViN (de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland). De geschillencommissie doet dan een voor beide partijen bindende uitspraak.